Všeobecné obchodní podmínky

Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ v prodejním formuláři na webovém rozhraní isbnonline.cz potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi.  

Podrobnosti naleznete v níže uvedených všeobecných obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí každé uzavřené, kupní smlouvy na vybranou službu.

1.Specifikace smluvních stran

1.1 Dodavatel

1.1.1 Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem isbnonline.cz se sídlem Praha 3, Přemyslovská 13, 130 00, IČ: 86645901 (dále jen „Dodavatel“) a Zákazníkem.

1.2 Zákazník

1.2.1 Podnikatel – fyzická osoba naplňující znaky podnikatele ve smyslu § 420 a 421 občanského zákoníku, případně právnická osoba, která uzavřela s Dodavatelem Smlouvu způsobem uvedeným v čl. 2 OP.

1.2.2 Spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku); která uzavřela s Dodavatelem Smlouvu způsobem uvedeným v čl. 1.3 OP.

 1. Uzavření Smlouvy

2.1 Tyto obchodní podmínky jsou návrhem kupní smlouvy. Kupující objednává služby přes webové rozhraní  isbnonline.cz, tj. s využitím komunikačních prostředků na dálku, přes automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. 

2.2 Pro objednání služeb přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Zákazník vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, zvolíte službu a způsob úhrady. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

2.3  Smluvní vztah mezi prodávající a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá Zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávající vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených ve specifikaci vydavatele, specifikace knihy a v objednávkovém formuláři. Dodavatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání. Údaje uvedené v objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné.

2.5 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na vznik Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku veškerá oznámení, výzvy, upozornění, faktury, výpovědi Smlouvy, odstoupení od Smlouvy i další písemné úkony související se vztahem vzniklým na základě Smlouvy mohou být učiněny prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka, aniž by bylo nutné opatřit příslušné e-maily elektronickým podpisem; Dodavatel je však povinen zaslat je na poslední známou E-mailovou adresu Zákazníka.

2.6 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3. Předmět Smlouvy

3.1 Dodavatel zajistí pro Zákazníka vše potřebné pro žádost o přidělení isbn v národní agentuře a podá tuto žádost jménem Zákazníka, samonakladatele, který chce vydat vlastní publikaci jednorázově, nebo ojediněle a nejde o soustavnou vydavatelskou činnost, vychází při tom z údajů dodaných Zákazníkem. Zákazník tímto souhlasí s tím, aby všechny kroky nezbytné pro přidělení isbn řešil Dodavatel za Zákazníka a jeho jménem. Dodavatel není zodpovědný za výsledek rozhodnutí o přidělení isbn čísla.

3.2 Dodavatel poskytne Zákazníkovi návod na převedení čísla isbn do čárového kódu

3.3 Dodavatel poskytne Zákazníkovi informace o povinnosti odeslání povinných výtisků

3.4 Dodavatel poskytne Zákazníkovi návod na splnění nabídkové povinnosti

 1. Termín  

4.1 Termín plnění je do 5 pracovních dní od Objednávky a uhrazení kupní ceny. Termín plnění je sjednán ve prospěch Dodavatele (§ 1962 odst. 2 občanského zákoníku), který může splnit svůj závazek i předčasně.

4.2 Termíny uvedené ve Smlouvě se automaticky prodlužují o dobu,

 1. a) po kterou byl Zákazník v prodlení s úhradou faktury
 2. b) po kterou byl Zákazník v prodlení s poskytnutím součinnosti (např. doplnění chybějících údajů)
 1. Dodání

5.1 Veškeré informace jsou dodány prostřednictvím elektronické pošty na email uvedený v objednávce, případně zasláním odkazu na webovou stránku, kde je možné dané informace nalézt.

 1. Cena služeb

6.1. Cena je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

6.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. Platební podmínky

7.1 Cenu produktu hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet číslo 1920283028/3030 vedený u Airbank.

7.2 V případě, kdy to umožňuje prodejní formulář, jsou pro bezhotovostní platby platební metody napojeny na platební bránu, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu.

7.3 Využít můžete možností plateb, které jsou uvedeny v prodejním formuláři.

7.4 Platba je jednorázová.

7.5 Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Dodavatel nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

7.6 Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

7.7 V případě pozdní úhrady faktury se Zákazník zavazuje zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 1. Odpovědnost

8.1 Odpovědnost Zákazníka za obsah a právní vady

8.1.1 Dodavatel žádným způsobem neodpovídá za správnost údajů, které dostal v Objednávce od Zákazníka

8.1.2 Zákazník je proto plně odpovědný za to, že všechny informace, které předal Dodavateli za účelem zajištění isbn jsou správné. Zákazník dále prohlašuje, že použitím těchto údaj a jejich zpřístupněním či rozšiřováním nebudou dotčena žádná jiná práva třetích osob, zejména práva na ochranu osobnosti, ani nebudou porušeny právní předpisy.

8.1.3 Zákazník odpovídá Dodavateli za škodu způsobenou nepravdivostí prohlášení uvedeného v předchozím odstavci. Zákazník se zejména zavazuje, že uhradí Dodavateli jakoukoliv škodu nebo újmu, která by mohla Dodavateli vzniknout v souvislosti se špatně uvedenými údaji nebo z důvodu neoprávněného zásahu do práv třetích osob nebo porušení platných právních předpisů.

8.2 Odpovědnost za vady

8.2.1 Dodavatel odpovídá za to, že dílo při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Zákazníkovi, že v době převzetí má služba :

a) vlastnosti, které byly sjednány ve Smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé, a

b) bylo předány ve sjednaném čase a za sjednanou cenu

8.2.2 Vadou však není a nároky z vad nevznikají Zákazníkovi, vedle jiných případů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou, rovněž v případech, kdy došlo k pochybení na straně Zákazníka nebo třetích stran

 1. Reklamace

9.1 V případě, že služba nebude dodána v čase, rozsahu a kvalitě dle těchto Obchodních podmínek, je Zákazník povinen toto bez zbytečného odkladu po jejich zjištění u Dodavatele reklamovat. Reklamace musí být písemná a musí v ní být uvedeno, co přesně Zákazník reklamuje a jaká práva z vadného plnění Zákazník požaduje, zároveň musí Zákazník. Po obdržení reklamace je Dodavatel povinen do 10 kalendářních dnů písemně potvrdit její přijetí. V reklamaci uplatní Zákazník nárok z vad v souladu s platnou právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Reklamace musí být vyřízena, nejpozději do 10 kalendářních dnů po přijetí reklamace, a to i v případě, že Dodavatel reklamaci neuzná, nedohodnou-li se však smluvní strany písemně jinak.

9.2 Nároky se řídí ustanoveními ust. § 2615 – 2619 občanského zákoníku. Smlouva je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zcela brání užívání výrobku obvyklým a běžným způsobem, jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající porušení Smlouvy nepodstatným způsobem.

 1. Zánik Smlouvy

10.1 Odstoupení od smlouvy podle § 1837 NOZ písm. d) tohoto ustanovení, však není možné pokud jde o dodávku zboží, nebo služeb, které byly upraveny na zakázku podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.

10.2 Kromě příkladů uvedených v občanském zákoníku může být tato Smlouva ukončena jedním z následujících způsobů:

 1. a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;
 2. b) písemným odstoupením některé ze smluvních stran pro podstatné porušení Smlouvy druhou stranou, zejména v následujících případech:

(i) Zákazník neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Dodavatel pro tuto součinnost stanoví,

(ii) Zákazník poruší povinnost hradit včas cenu způsobem uvedeným dále v čl. 7.1 OP,

(iii) Dodavatel poruší povinnost ze Smlouvy a  nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, kterou mu Zákazník poskytnul v písemném upozornění na porušení smluvní povinnosti,

(iv) je druhá strana v likvidaci nebo vůči jejímu majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. O této skutečnosti je taková smluvní strana povinna neprodleně podat druhé smluvní straně informaci.

 1. c) Ukončení smlouvy v souvislosti s platební schopností: Pokud Zákazník nedodrží platební podmínky stanovené těmito OP, je Dodavatel oprávněn pozastavit plnění dalších dodávek pro Zákazníka až do splnění všech předcházejících závazků vůči dodavateli ze strany Zákazníka. Pozastavením dodávek Smlouva nezaniká. Pokud Zákazník neuhradí všechny své dřívější finanční závazky ze Smluv vůči Dodavateli ani ve lhůtě do 2 měsíců od uplynutí původně sjednaného termínu splatnosti, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy, u níž bylo plnění pozastaveno, odstoupit a zároveň vyúčtovat Zákazníkovi náhradu škody (to je úhradu všech nákladů a ušlého zisku spojených s neplněním ze strany Zákazníka).

10.3 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od Smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené zálohy, smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této Smlouvy.

 

 1. Nakládání s osobními údaji

11.1 Dodavatel zpracovává osobní údaje osob zastupujících Zákazníka a to pouze za účelem komunikace se Zákazníkem. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Dodavatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), přičemž Dodavatel zpracovává pouze osobní údaje identifikační (jméno a příjmení) a adresné (pouze e-mailovou adresu a telefonní číslo/číslo mobilního telefonu) v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy, dále záznamy komunikace vztahující se ke Smlouvě (žádosti, reklamace), a výrobní podklady (čl. 2.1) poskytnuté mu Zákazníkem. Nezbytným oprávněným zájmem Dodavatele na zpracování shora uvedených osobních údajů je nutnost komunikovat se Zákazníkem, plnit závazky ze Smlouvy a případně určení, výkon nebo obhajoba právních nároků.

11.2 Pokud byla Smlouva uzavřena se Zákazníkem, který je podnikatelem – fyzickou osobou, platí čl. 2.8.1 přiměřeně, právním základem zpracování osobních údajů podnikatele – fyzické osoby je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, neboť se jedná o zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů.

11.3 Zákazník je povinen fyzické osoby, které vystupují jako jeho zástupci (zejména zaměstnanci), jejichž osobní údaje sdělí Dodavateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy, informovat o jejich právech subjektů údajů v plném rozsahu dle čl. 13 popř. 14 Nařízení.

11.3 Veškerá data a osobní údaje Zákazníka jsou v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy zpracovávány pouze na serverech umístěných v Evropské unii.

11.4 Další informace o zpracování osobních údajů a o právech Objednatele jsou dostupné na internetové stránce Dodavatele, a to na adrese: https://isbnonline.cz/zpracovani-osobnich-udaju

 1. Platnost Obchodních podmínek

15.1 Dodavatel je oprávněn kdykoliv Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Smlouvy vliv.  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2022

 1. Závěrečná ustanovení

16.1 Vztah ze Smlouvy se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

16.2 Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního jednání po dobu realizace Smlouvy.

16.3 Není-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, je Dodavatel oprávněn uvést referenci o realizované zakázce při výkonu své podnikatelské činnosti, např. na webových stránkách a to bez uvedení sjednané ceny.